Plan finansowy środków PFRON na 2014 r. uchwalony

 

W dniu 26 lutego 2014 r. Rada Powiatu Leżajskiego uchwaliła Plan finansowy środków PFRON na 2014 r. W ramach Planu będą wydatkowane środki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

W roku bieżącym Powiat Leżajski otrzymał kwotę 1 005 859 zł, tj. o 56 146 zł więcej, niż w roku poprzednim.

Rada Powiatu Leżajskiego zatwierdziła propozycję podziału środków, wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, odbytym w dniu 19 lutego br.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych rozpatrywała również zasady przyznawania dofinansowań w 2014 r. Zgodnie z nimi:

 • dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych osobom dorosłym będą pomniejszane o 10% w stosunku do maksymalnych kwot, jakie mogą być przyznane na podstawie stosownego rozporządzenia (rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych dopuszcza możliwość obniżenia dofinansowania do 20%). Zasada ta była stosowana również w roku poprzednim i ma na celu przyznanie dofinansowań jak największej liczbie osób. Dofinansowania dla dzieci nie będą pomniejszane.
 • dofinansowanie do aparatu słuchowego będzie wynosić 800 zł. Przyjęcie tej zasady ma na celu zrównoważenie wydatkowania środków na poszczególne zadania.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania do turnusu będą miały osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, lub równoważnym, oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

W zakładkach „Osoby niepełnosprawne – dofinansowania” oraz „Wnioski do pobrania” można pobrać wnioski składane do PCPR w Leżajsku na dofinansowania w ramach rehabilitacji społecznej (wnioski dotyczące rehabilitacji zawodowej składane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku).

Plan Finansowy środków PFRON

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań w 2014 r.:

 • Środki finansowe na realizację zadań z zakresu zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - 1 005 859 zł
 • Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - 100 000 zł
  • Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy*) - 95 000 zł
  • Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób osób niepełnosprawnych (art. 38. art. 40 ustawy) - 5 000 zł
 • Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - 905 859 zł
  • Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy) - 517 860 zł
  • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit a ustawy) - 105 000 zł
  • Dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy) - 16 000 zł
  • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy) - 231 999 zł

Grafika przedstawiająca przyjęty plan finansowy środków PFRON

 

Dodatkowe informacje