Spotkanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
i asystentów rodzin

W dniu 26.02.2015 r. o godz. 10.00, w siedzibie PCPR w Leżajsku odbyło się spotkanie asystentów rodzin z terenu Powiatu Leżajskiego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionymi w PCPR w Leżajsku. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób.

Na spotkaniu omówiono dotychczasową współpracę, wnioski z niej wynikające, a także organizację działań na 2015 r. Przedstawiono zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich wpływ na dalszą współpracę.

 


Materiał archiwalny:

W dniu 13.03.2014 r. o godz. 9.00, w siedzibie PCPR w Leżajsku odbyło się spotkanie asystentów rodzin i pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Leżajskiego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionymi w PCPR w Leżajsku. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób.

Spotkanie miało na celu omówienie zasad współpracy wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto uczestnicy mieli możliwość omówienia indywidualnych przypadków pomocy rodzinom biologicznym w odzyskaniu władzy rodzicielskiej nad dziećmi przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dodatkowe informacje