KOMUNIKAT!

dotyczący zmian w Programie PFRON pn. „Aktywny samorząd”

Informujemy, że Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 r. dokonała zmian  w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Zmiany dotyczą terminu składania wniosków w ramach Modułu I oraz refundacji kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II.

Zmiany w Module 1

Termin składania wniosków w ramach Modułu I został skrócony do dnia 30 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z wyjaśnieniem PFRON, skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie – w celu skrócenia czasu oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

Po dniu 30 sierpnia br. mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator Programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Zmiany w Module 2

Zgodnie z zmianami dokonanymi w ramach Modułu II, obecnie refundacja kosztów poniesionych przed zawarciem umowy w Module II może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesne) całego aktualnego roku szkolnego lub akademickiego (2013/2014). Zatem studenci, którzy przykładowo opłacili studia jednorazowo „z góry” w ubiegłym roku bądź wnieśli opłaty czesnego w ratach, których płatność przypadała w 2013 r., mogą obecnie ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów czesnego.

Należy jednak podkreślić, że ani PFRON ani Realizator programu (samorząd powiatowy) nie mogą udzielić Wnioskodawcy gwarancji, że złożony wniosek dotyczący refundacji poniesionych kosztów będzie rozpatrzony pozytywnie. Podejmowanie decyzji odbywa  się zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz w ramach limitu środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację Programu.

Rada Nadzorcza PFRON upoważniła także Realizatorów Programu do podejmowania decyzji o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku w edycji jesiennej. Po dniu 30 września br. mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator Programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Dodatkowe informacje