„AKTYWNY SAMORZĄD”

  

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Termin przyjmowania wniosków jest następujący:

  • Moduł I – od 1 kwietnia 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r. 
  • Moduł II:

- od 5 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015)

- od 1 września 2015 r. do 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M.C.Skłodowskiej 8, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Poniżej przedstawiamy  harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

30.03.2015 r. - termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza

31.05.2015 r. - termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do 30.03.2015 r.

30.09.2015 r. - termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu

31.01.2016 r. - termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.)

30.06.2016 r. - termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Uwaga Wnioskodawcy!

W roku 2015 w ramach pilotażowego programy Aktywny Samorząd realizowane będą następujące zadania:

Moduł I:  

Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Nie planuje się w 2015 r. realizacji następujących zadań w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd w ramach Modułu I:

Obszar A Zadanie 1 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar B Zadanie 1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar C Zadanie 1 - Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR w Leżajsku oraz na stronie www.pcprlezajsk.pl (druk wniosku w ramach Modułu I będzie dostępny od 25 marca 2015 r.)

Dodatkowe informacje nt. programu można uzyskać w siedzibie PCPR lub pod nr tel. 17 242 82 58 w. 13 lub w. 17.

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wniosek do pobrania (Moduł II pdf)

Wniosek do pobrania (Moduł II doc)

 

Dodatkowe informacje