OGŁOSZENIE STAROSTY LEŻAJSKIEGO

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego ukazało się ogłoszenie Starosty Leżajskiego o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły w poniższym ogłoszeniu.

 

OGŁOSZENIE NR 1

STAROSTY LEŻAJSKIEGO

z dnia 17 czerwca 2015 r. 

o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44b i 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560)

 

Starosta Leżajski
podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zgłaszania kandydatów
do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
oraz sposobu powołania członków Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

1. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

- organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu leżajskiego

- fundacje działające na terenie powiatu leżajskiego

- jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu leżajskiego.

2. Podmioty uprawnione, wymienione w ust. 1 niniejszego ogłoszenia, dokonują zgłoszenia po jednym kandydacie do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

3. Zgłoszenie kandydata winno nastąpić w formie pisemnej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M. Curie – Skłodowskiej 8, 37 – 300 Leżajsk. Zgłoszenie powinno zawierać:

- nazwę podmiotu zgłaszającego

- imię i nazwisko kandydata

- adres podmiotu zgłaszającego oraz kandydata

- uzasadnienie zgłoszenia kandydata wraz z opisem jego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Dokonanie zgłoszeń winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. W przypadku przesłania zgłoszenia, decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

5. Powołanie do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi
w formie pisemnej przez Starostę Leżajskiego w terminie do 30 dni od dnia wskazanego
w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 4, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

6. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.

Dodatkowe informacje