„Program wyrównywania różnic między regionami III”

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił tegoroczną edycję programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W ramach programu w 2016 r. realizowane będą następujące obszary: 

1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się 
i komunikowania.

Beneficjentami mogą być:
a) powiaty
b) podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. 

2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
Beneficjentami mogą być:
a) gminy
b) powiaty
c) organizacje pozarządowe.

3. Obszar D – likwidacja barier transportowych.

Beneficjentami mogą być:
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej

4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami mogą być:
a) gminy
b) powiaty
c) organizacje pozarządowe

5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Beneficjentami mogą być:
a) jednostki samorządu terytorialnego
b) organizacje pozarządowe

6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Beneficjentem mogą być powiaty.

 


W ramach Programu można uzyskać następujące dofinansowanie ze środków PFRON:

1) w ramach obszaru B -  do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 150 000 zł na każdy projekt, natomiast w przypadku projektów polegających na likwidacji barier w urzędach – do 30%

2) w ramach obszaru C – do 70% kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych

3) w ramach obszaru D – do 70% kosztów kwalifikowanych w ramach programu (w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – do 80%), nie więcej jednak niż:


- 80 000 zł dla samochodów osobowych, tzw. mikrobusów 9-osobowych, specjalnie przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
- 70 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, tzw. mikrobusów 9-osobowych (wersja standardowa)
- 250 000 zł dla autobusów 

4) w ramach obszaru E – do 25% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 9 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu dotyczącego co najmniej 30 osób niepełnosprawnych

5) w ramach obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej jednak niż 14 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w tworzonym warsztacie terapii zajęciowej

6) w ramach obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.Projektodawca składa wniosek do następujących jednostek:
- w ramach obszarów B, C, D, F i G – do Powiatu Leżajskiego (do 13.04.2013 r.)
- w ramach obszaru E – do Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie (do 30.11.2013)

Powiat Leżajski rozpoczął prace mające na celu przygotowanie wniosku i złożenie go w PFRON. W przypadku Państwa zainteresowania powyższym Programem prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku wraz z załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 8, w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2016 r. Wnioski złożone po upływie terminu nie zostaną rozpatrzone.

 

Formularz wniosku wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.
 

Więcej informacji na temat Programu oraz pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, tel. (17) 242 82 58 lub osobiście w pokoju nr 2 (sprawę prowadzi Pani Lidia Franus-Pluszkiewicz).

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się również na stronie internetowej PFRON:www.pfron.org.pl

 

 

___________________

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

OBSZAR B:

1. Wniosek Obszar B

2. Załącznik do wniosku Obszar B

 

OBSZAR C:

1. Wniosek Obszar C

2. Załącznik do wniosku Obszar C

 

OBSZAR D:

1. Wniosek Obszar D

2. Załącznik do wniosku Obszar D

 

OBSZAR G:

1. Wniosek Obszar G

2. Załącznik do wniosku Obszar G

Dodatkowe informacje