Ruszył program PFRON

                    pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III"

                                                      na 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną edycję programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W ramach programu w 2017 r. realizowane będą następujące obszary:

 1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
  Beneficjentami programu mogą być:
   a) powiaty,
   b) podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
 2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
  Beneficjentami mogą być:
   a) gminy,
   b) powiaty,
   c) organizacje pozarządowe.
 3. Obszar D – likwidacja barier transportowych.
  Beneficjentami mogą być:
   a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
   b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
 4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.Beneficjentami mogą być:
   a) gminy,
   b) powiaty,
   c) organizacje pozarządowe.
 5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
  Beneficjentami mogą być:
   a) jednostki samorządu terytorialnego,
   b) organizacje pozarządowe.
 6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  Beneficjentami mogą być powiaty.

W ramach Programu można uzyskać następujące dofinansowanie ze środków PFRON:

 1. w ramach obszaru B – do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 150 000 zł na każdy projekt, natomiast w przypadku projektów polegających na likwidacji barier w urzędach - 30%,
 2. w ramach obszaru C – do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 3. w ramach obszaru D – do 70% kosztów kwalifikowanych w ramach programu (w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej - do 80%), nie więcej jednak niż:
  - 80 000 zł dla samochodów osobowych tzw. mikrobusów 9-osobowych, specjalnie przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  - 70 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, tzw. mikrobusów 9-osobowych (wersja standardowa),
  - 250 000 zł dla autobusów,
 4. w ramach obszaru E – do 20% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 9 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
 5. w ramach obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w tworzonym warsztacie terapii zajęciowej,
 6. w ramach obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Projektodawca składa wniosek do następujących jednostek:

 • w ramach obszarów B, C, D, F i G – do Powiatu Leżajskiego (do 28.02.2017 r.)
 • w ramach obszaru E – do Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie (do 30.11.2017 r.) 

Powiat Leżajski rozpoczął prace mające na celu przygotowanie wniosku i złożenie go w PFRON. W przypadku Państwa zainteresowania powyższym Programem prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku wraz z załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 8, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu). Wnioski złożone po upływie terminu nie zostaną rozpatrzone. Formularze wniosków wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej www.pcprlezjak.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Więcej informacji na temat Programu oraz pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, tel. 17 242 82 58 lub osobiście w pokoju nr 2 (sprawę prowadzi Pani Lidia Franus – Pluszkiewicz). 

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się również na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

OBSZAR B:

 1. Wniosek Obszar B
 2. Załącznik do wniosku Obszar B

OBSZAR C:

 1. Wniosek Obszar C
 2. Załącznik do wniosku Obszar C

OBSZAR D:

 1. Wniosek Obszar D
 2. Załącznik do wniosku Obszar D

OBSZAR G:

 1. Wniosek Obszar G
 2. Załącznik do wniosku Obszar G

Dodatkowe informacje