Ruszył program PFRON

                    pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III"

                                                              w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił  kolejną edycję programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W ramach programu w 2018 r. realizowane będą następujące obszary:

1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. 

Beneficjentami programu mogą być:

a)powiaty,

b)podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

 

2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Beneficjentami mogą być:

a)gminy,

b)powiaty,

c)organizacje pozarządowe.

 

3. Obszar D – likwidacja barier transportowych.

Beneficjentami mogą być:

a)placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b)jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

 

4.  Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami mogą być:

a)gminy,

b)powiaty,

c)organizacje pozarządowe.

 

5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Beneficjentami mogą być:

a)jednostki samorządu terytorialnego,

b)organizacje pozarządowe.

 

6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami mogą być powiaty.

 

W ramach Programu można uzyskać następujące dofinansowanie ze środków PFRON:

1) w ramach obszaru B – do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 150 000 zł na każdy projekt, natomiast w przypadku projektów polegających na likwidacji barier w urzędach - 30%,

2) w ramach obszaru C – do 70% kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

3) w ramach obszaru D – do 70% kosztów kwalifikowanych w ramach programu (w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej - do 80%), nie więcej jednak niż:

- 80 000 zł dla samochodów osobowych tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-omiejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

- 70 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami  9-cio miejscowymi, 

- 250 000 zł dla autobusów,

4) w ramach obszaru E – do 25% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 9 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,

5) w ramach obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji,

6) w ramach obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

 

Projektodawca składa wniosek do następujących jednostek:

- w ramach obszarów B, C, D, F i G – do Powiatu Leżajskiego (do 12.02.2018 r.)

- w ramach obszaru E – do Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie (do 30.11.2018 r.)

 

Powiat Leżajski rozpoczął prace mające na celu przygotowanie wniosku i złożenie go w PFRON. W przypadku Państwa zainteresowania powyższym Programem prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku wraz z załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 8, w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2018 r.  Wnioski złożone po upływie terminu nie zostaną rozpatrzone. Formularze wniosków wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej www.pcprlezajsk.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. 

 

Więcej informacji na temat Programu oraz pomoc w przygotowaniu i  złożeniu wniosku można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, tel. 17 242 82 58 w. 15 lub osobiście w pokoju nr 1 (sprawę prowadzi Pani Lidia Franus – Pluszkiewicz). 

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się również na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl 

 

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

OBSZAR B:

1. Wniosek Obszar B

2. Załącznik do wniosku Obszar B

 

OBSZAR C:

1. Wniosek Obszar C

2. Załącznik do wniosku Obszar C

 

OBSZAR D:

1. Wniosek Obszar D

2. Załącznik do wniosku Obszar D

 

OBSZAR G:

1. Wniosek Obszar G

2. Załącznik do wniosku Obszar G

Dodatkowe informacje