Program "Dobry Start"

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2018 r. weszło życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Zgodnie z powyższym programem, na każde dziecko lub osobę uczącą się, przysługuje świadczenie w wysokości 300 zł.

Program jest skierowany m.in. do rodzin zastępczych. Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Aby uzyskać świadczenie „Dobry start”, dziecko lub osoba ucząca się winna pobierać naukę w: szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Rodziny zastępcze oraz osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, składają wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. Wnioski można składać od 1 sierpnia 2018 r., wyłącznie w formie papierowej (osoby składające wnioski w gminach mogą je składać również w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2018 r. Możliwość ta nie występuje w przypadku wniosków składanych w powiatowych centrach pomocy rodzinie).

Wnioski o świadczenie „Dobry start” składane do PCPR w Leżajsku będą do pobrania w siedzibie Centrum lub na stronie Internetowej: www.pcprlezajsk.pl od 1 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Leżajsku lub na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl/DobryStart/

 

Wniosek do pobrania

Dodatkowe informacje