Zajęcia klubowe WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej. Warsztat zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

 

CELE PROGRAMU

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

 

BENEFICJENCI PROGRAMU

Beneficjentami programu są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

 

ADRESACI PROGRAMU

Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

  • PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
  • innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M.C.Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk.

W związku z uruchomieniem programu w 2018 r. termin składania wniosków przez podmioty prowadzące WTZ upływa w dniu 17 sierpnia 2018 r.

Poniżej znajduje się link do strony internetowej PFRON z informacjami na temat programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

 

Wniosek do pobrania

 


Aktualizacja - 02.11.2018 r.

 

Nabór wniosków na nowy rok realizacyjny


Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych w WTZ na kolejny rok realizacyjny – od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Wnioski należy składać w PCPR w Leżajsku, ul. M.C.Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk, do dnia 20 listopada 2018 r.

Wniosek do pobrania

Dodatkowe informacje