"Program wyrównywanie różnic między regionami III"

Edycja w roku 2019

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nową edycję programu na rok 2019 pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II".

Wniosek przygotowany jest na podstawie projektów złożonych przez podmioty uprawnione w następujących obszarach:

1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania
Beneficjentami mogą być powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
Beneficjentami mogą być: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

3. Obszar D – likwidacja barier transportowych.
Beneficjentami mogą być: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
Beneficjentami mogą być: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
Beneficjentami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

6. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Beneficjentem mogą być powiaty.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:
1) wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
2) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
3) wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

W przypadku zainteresowania Państwa powyższym Programem prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku wraz z załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 8, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 r. Wnioski złożone po upływie terminu nie zostaną rozpatrzone.

Formularz wniosku wraz z załącznikami można pobrać poniżej lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się również na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl
            
WNIOSKI DO POBRANIA:
OBSZAR B:
Wniosek Obszar B
Załącznik do wniosku Obszar B

OBSZAR C:
Wniosek Obszar C
Załącznik do wniosku Obszar C
 
OBSZAR D:
Wniosek Obszar D
Załącznik do wniosku Obszar D
 
OBSZAR G:
Wniosek Obszar G
Załącznik do wniosku Obszar G

Dodatkowe informacje