Ruszył program PFRON

pn. "Program wyrównywanie różnic między regionami III"

na 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił  kolejną edycję programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W ramach programu w 2020 r. realizowane będą następujące obszary:

1. Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Adresatami programu są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

2. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
Adresatami programu są:
a) gminy,
b) powiaty,
c) podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

3. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
Adresatami programu są:
a) gminy,
b) powiaty,
c) organizacje pozarządowe.

4. Obszar D – likwidacja barier transportowych.
Adresatami programu są:
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

5. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.
Adresatami programu są:
a) gminy,
b) powiaty,
c) organizacje pozarządowe.

6. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
Adresatami programu są:
a) jednostki samorządu terytorialnego,
b) organizacje pozarządowe.

7. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Adresatami programu są powiaty.

 

W ramach Programu można uzyskać następujące dofinansowanie ze środków PFRON:

1) w ramach obszaru A – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 165 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinny budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne,
2) w ramach obszaru B – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 150 000 zł na każdy projekt, natomiast w przypadku projektów polegających na likwidacji barier w urzędach - 35%,
3) w ramach obszaru C – do 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
4) w ramach obszaru D – do 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu (w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej - do 80%), nie więcej jednak niż:
- 90 000 zł dla samochodów osobowych tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-omiejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
- 80 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami  9-cio miejscowymi,
- 270 000 zł dla autobusów,
5) w ramach obszaru E – do 25% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 15 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu,
6) w ramach obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000 zł na remont lub modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,,
7) w ramach obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Projektodawca składa wniosek do następujących jednostek:
- w ramach obszarów B, C, D, F i G – do Powiatu Leżajskiego (do 14.02.2020 r.)
- w ramach obszarów A i E – do Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie (do 30.11.2020 r.)

Powiat Leżajski rozpoczął prace mające na celu przygotowanie wniosku i złożenie go w PFRON. W przypadku Państwa zainteresowania powyższym Programem prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku wraz z załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 8, w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 r.  Wnioski złożone po upływie terminu nie zostaną rozpatrzone. Formularze wniosków wraz załącznikami są dostępne na stronie internetowej www.pcprlezajsk.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Więcej informacji na temat Programu oraz pomoc w przygotowaniu i  złożeniu wniosku można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, tel. 17 242 82 58 w. 15 lub osobiście w pokoju nr 1 (sprawę prowadzi Pani Lidia Franus – Pluszkiewicz).
Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się również na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.plWNIOSKI DO POBRANIA:
 
OBSZAR B:
1. Wniosek Obszar B
2. Załącznik do wniosku Obszar B

OBSZAR C:
1. Wniosek Obszar C
2. Załącznik do wniosku Obszar C
 
OBSZAR D:
1. Wniosek Obszar D
2. Załącznik do wniosku Obszar D
 
OBSZAR F:
1. Wniosek Obszar F
2. Załącznik do wniosku Obszar F

OBSZAR G:
1. Wniosek Obszar G
2. Załącznik do wniosku Obszar G

Dodatkowe informacje