W związku z planowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku w 2017 roku realizacją „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku

ul. M.C. Skłodowskiej 8

37-300 Leżajsk

tel. (17) 242 82 58

fax. (17) 242 72 08

e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niżej wymienionych działań w ramach realizowanego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017 roku:

Pakiet I

Przeprowadzenie „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” (zajęcia grupowe) dla 15 osób - uczestników Programu, w wymiarze 60 godzin w okresie: czerwiec – listopad 2017 r.

Celem programu będzie ukierunkowanie na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Pakiet II

Przeprowadzenie spotkań indywidualnych dla 15 uczestników „Programu korekcyjno-edukacyjnego…”, w ilości 2 spotkań z poszczególnym uczestnikiem po 1,5 godziny każde (łącznie 45 godzin), w okresie: czerwiec – listopad 2017 r.

Celem spotkań będzie poprawa funkcjonowania w rodzinie oraz w społeczeństwie, przeprowadzenie diagnozy specyficznych dla uczestnika barier psychologicznych, które umożliwiają lub utrudniają efektywne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. 

2. Realizacja Pakietu I i Pakietu II winna odbyć się zgodnie z „Programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie” opracowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku. Treść Programu dostępna jest w PCPR w Leżajsku, pokój nr 2.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert całościowych lub na poszczególne pakiety odrębnie.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozpoczęcia i wcześniejszego zakończenia działań w terminach podanych w poszczególnych pakietach, pod warunkiem zrealizowania całego programu.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania zamówienia podwykonawcom.

6. Wykonanie usługi obejmuje:

1) przeprowadzenie działań określonych w Pakiecie I i Pakiecie II w miejscu wskazanym w rozdz. III niniejszego Zapytania,

2) prowadzenie spotkań zgodnie z harmonogramem oraz obowiązującym Programem,

3) prowadzenie list obecności na każdym spotkaniu (grupowym i indywidualnym) wraz z wykazem liczby godzin,

4) prowadzenie dokumentacji z każdego spotkania dot. treści przerobionego materiału i zagadnień,

5) wydanie uczestnikom zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w Programie.

 

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

Miasto Leżajsk.

 

IV. WYMAGANIA WZGLĘDEM OFERENTA

Pakiet I i II:

a) ukończenie studiów II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji i pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,

b) posiadanie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,

c)  udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta winna zawierać:  

 1. Wypełniony Formularz zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 2. Opis doświadczenia zawodowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, ukończone szkolenia oraz doświadczenie zawodowe w zakresie przedmiotu zamówienia (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz efektywność oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, zamawiający wprowadza preferencje dla ofert w ramach Pakietu I na wykonanie usługi przez dwie osoby prowadzące: kobietę i mężczyznę. 

 

Pobierz dokument wraz z załącznikami (.pdf)

 

Dodatkowe informacje