PCPR w Leżajsku prowadzi różnego rodzaju dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Należą do nich:

 

 1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
 2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 3. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
 4. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

 

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

 

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. O dofinansowanie w turnusie może się ubiegać osoba niepełnosprawna, posiadająca ważne orzeczenie, która:

 

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

 

 

Warunki dochodowe do uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

 

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

 

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

 

Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

 

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

 

 

Zasady przyznawania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

 

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

 

Z dofinansowania można skorzystać raz w roku kalendarzowym (niedobór środków finansowych może powodować przyznanie dofinansowania raz na dwa lata).

 

Turnus rehabilitacyjny odbywa się w zorganizowanej grupie i trwa nie krócej niż 14 dni. Osoba niepełnosprawna może wyjechać na turnus z opiekunem, jeżeli wniosek zawiera wyraźne i uzasadnione wskazanie lekarza o takiej konieczności.

 

 

Wysokość przyznawanego dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

 

Wysokość dofinansowania wynosi:

 

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lata uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

 

W sytuacji znacznego niedoboru środków wysokość dofinansowania może zostać obniżona, nie więcej jednak niż 20% powyższych kwot, bądź dofinansowanie dla osoby dorosłej może zostać przyznane raz na dwa lata.

 

 

Wnioski do pobrania

 

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można składać w PCPR w Leżajsku każdym czasie.

 

 

 

 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

 

 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
 • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu

 

Jeden raz w roku o dofinansowanie ze środków PFRON na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

 

 

Wysokość dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny

 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

Podstawa dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny

 

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego stanowi wniosek oraz umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną (zakup sprzętu następuje po podpisaniu umowy).

 

 

Wymagane dokumenty

 

O dofinansowanie ze środków Funduszu zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, po przedłożeniu następujących dokumentów:

 

 • wniosek o dofinansowanie
 • kopia orzeczenia lub kopia wypisu z orzeczenia, bądź kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.
 • jeden z dwóch dokumentów:
  • faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji

 

 

Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

 

Wysokość dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi:

 

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany
 • do 150% sumy kwoty limitu wyznaczanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit

 

Dofinansowaniem mogą być objęte m.in.: wózki inwalidzkie, protezy, aparaty słuchowe, obuwie ortopedyczne, peruki, pieluchomajtki, cewniki, worki na mocz, szkła korekcyjne itp.

 

 

Wnioski do pobrania

 

Wnioski o dofinansowanie można składać w PCPR w Leżajsku każdym czasie.

 

 

 

Likwidacja barier:

 

Wnioskować można o likwidację barier:

 

 1. Architektonicznych.
 2. W komunikowaniu się i technicznych.

 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

 

Bariery architektoniczne

 

Osoby niepełnosprawne które mają trudności w poruszaniu się, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON prac adaptacyjnych, budowlanych bądź zakupu urządzeń, jeżeli umożliwi to lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych czynności życiowych lub kontaktowanie się z otoczeniem. Wnioski mogą składać osoby niepełnosprawne które są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego w którym stale zamieszkują.

 

 

Bariery w komunikowaniu się i techniczne

 

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów likwidacji barier technicznych lub w komunikowaniu się, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

O dofinansowanie ze środków Funduszu nie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które:

 

 • posiadają zaległości wobec Funduszu albo w ciągu 3 lat przed dniem złożenia wniosku były stroną umowy zawartej z Funduszem i umowa została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy
 • w ciągu 3 lat przed dniem złożenia wniosku uzyskały odpowiednie dofinansowanie na ten cel ze środków PFRON

 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

 

 

Wnioski do pobrania

 

Wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych składa się do PCPR w Leżajsku w każdym czasie.

 

 

 

 

 

 

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

 

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

 

Dofinansowanie może wynieść do 60% kosztów przedsięwzięcia.

 

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w PCPR w Leżajsku w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.