Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” w 2022 r.

Wnioski w ramach programu będą przyjmowane w trybie ciągłym, wg poniższego harmonogramu.

 

Moduł I: - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową wnioski przyjmowane będą od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

 
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.


Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.
   

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Wnioski w ramach modułu I będą oceniane według następujących kryteriów:

Kryteria PFRON:

 • Osoby zatrudnione (bez względu na formę zatrudnienia) – 10 pkt
 • Znaczny stopień niepełnosprawności lub niepełnosprawność sprzężona u osób do 16 r.ż.  – 10 pkt
 • Opinia eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności osoby niepełnosprawnej – 10 pkt
 • Posiadanie podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – 10 pkt
 • Wniosek został złożony w pierwszym półroczu 2022 roku – 5 pkt
 • Osoby poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2021 lub 2022 roku – 5 pkt


Kryteria Realizatora:

 • Zamieszkanie w gminie wiejskiej (Wnioskodawca zamieszkujący teren wiejski) – 10 pkt
 • Osoby wykazujące dochód na osobę w gospodarstwie domowym poniżej wskazanej przez Zarząd Funduszu kwoty – 10 pkt
 • Dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny – 10 pkt
 • Osoby niepełnosprawne, które uczą się w szkołach ponadpodstawowych – 10 pkt
 • Inne osoby niepełnosprawne w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy – 10 pkt

Maksymalna łączna ilość punktów: 100 pkt

 

Moduł II: – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

 

Wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:

 • I termin - od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.
 • II termin – od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w rozdz. 13 „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu ”Aktywny samorząd” w 2022 r.” może być w bieżącym roku zwiększony o (kryteria Realizatora programu):

 • 300 zł - Wnioskodawca wykazujący dochód na osobę w gospodarstwie domowym poniżej wskazanej przez Zarząd Funduszu kwoty,
 • 200 zł - Wnioskodawca pobierający naukę w ramach wskazanej przez Zarząd Funduszu formy edukacji (np. studia podyplomowe lub III stopnia),
 • 200 zł - Inne osoby niepełnosprawne w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji programu można uzyskać osobiście w siedzibie PCPR w Leżajsku lub telefonicznie pod numerem: 17 242 82 58 wew. 17.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać także z innych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Więcej informacji o tym:

SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON - logowanie

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się tutaj

 

Wnioski do pobrania:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym