PCPR w Leżajsku informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. wpłynęło zaproszenie do uczestnictwa w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wstąpienie w rolę realizatora programu. W dniu 5 stycznia 2023 r. Powiat Leżajski podpisał oświadczenie, które zostało  przedłożone do PFRON w Rzeszowie. Na mocy powyższego oświadczenia Powiat Leżajski przystąpi do realizacji programu w 2023 r.

Zgodnie z uzyskaną informacją, w 2023 roku PFRON będzie przyznawał dofinansowania w ramach następujących obszarów:

 • Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
 • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
 • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
 • Obszar D – likwidacja barier transportowych
 • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
 • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej
 • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Realizator programu

Realizatorem programu w ramach poszczególnych obszarów jest:

 • Powiat Leżajski – dla obszarów: B, C, D, F i G
 • PFRON w Rzeszowie – dla obszarów A i E

Maksymalna wysokość dofinansowania

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów wynosi:

 • Obszar A – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 185 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych– część kosztów inwestycji w wielorodzinny budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne,
 • Obszar B – do 55 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 165 000 zł na każdy projekt, natomiast w przypadku projektów polegających na likwidacji barier w urzędach - 35%,
 • Obszar C – do 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu, nie więcej jednak niż 70 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 • Obszar D - do 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach programu (w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej - do 95%), nie więcej jednak niż:
  - 135 000 zł dla samochodów osobowych tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami 9-omiejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  - 110 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, tzw. mikrobusów, które w wersji standardowej są samochodami  9-cio miejscowymi,
  - 330 000 zł dla autobusów,
 • Obszar E – do 40% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 16 500 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu,
 • Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16 500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000 zł na remont lub modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,
 • Obszar G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Wnioski w obszarach, których realizatorem jest Powiat Leżajski, będą przyjmowane do 15 lutego 2023 r. (decyduje data wpływu).  Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Bieżące informacje na temat programu będą dostępne na niniejszej stronie www, a także na stronie www.pfron.org.pl

WNIOSKI DO POBRANIA:

OBSZAR B:

 1. Wniosek Obszar B (doc)
  Wniosek Obszar B (pdf)
 2. Załącznik do wniosku Obszar B (doc)
  Załącznik do wniosku Obszar B (pdf)


OBSZAR C:

 1. Wniosek Obszar C (doc)
  Wniosek Obszar C (pdf)
 2. Załącznik do wniosku Obszar C (doc)
  Załącznik do wniosku Obszar C (pdf)

 

OBSZAR D:

 1. Wniosek Obszar D (doc)
  Wniosek Obszar D (pdf)
 2. Załącznik do wniosku Obszar D (doc)
  Załącznik do wniosku Obszar D (pdf)

 
OBSZAR F:

 1. Wniosek Obszar F (doc)
  Wniosek Obszar F (pdf)
 2. Załącznik do wniosku Obszar F (doc)
  Załącznik do wniosku Obszar F (pdf)


OBSZAR G:

 1. Wniosek Obszar G (doc)
  Wniosek Obszar G (pdf)
 2. Załącznik do wniosku Obszar G (doc)
  Załącznik do wniosku Obszar G (pdf)