PCPR w Leżajsku realizuje zadania Powiatu w zakresie pieczy zastępczej, określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.). Przed wejściem w życie powyższej ustawy, zadania z zakresu pieczy zastępczej regulowała ustawa o pomocy społecznej.

 

Zadania z zakresu pieczy zastępczej

Do podstawowych zadań z zakresu pieczy zastępczej, realizowanych przez PCPR, należy:

 • opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej (aktualny program do pobrania w zakładce „Dokumenty”)
 • organizowanie i zapewnienie pieczy zastępczej w formie rodzinnej oraz instytucjonalnej, w tym przyznawanie świadczeń wynikających z stosownych przepisów
 • organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępczej, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przez wspieranie procesu usamodzielnienia
 • tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych
 • nadzór nad Domem Dziecka w Nowej Sarzynie
 • organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i rodzin pomocowych
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka
 • organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa
 • prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rejestru danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka
 • kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich Wojewodzie
 • przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległościach w opłatach za pobyt dziecka w pieczy zastępczej