Kogo obejmuje piecza zastępcza

Osoba umieszczona w pieczy zastępczej, może w niej przebywać do 18 roku życia, bądź, za zgodą osób/placówki sprawującej pieczę, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli wychowanek spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • uczy się w: szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego 
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w: szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia bądź u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 

Co przysługuje osobom opuszczającym pieczę zastępczą?

W przypadku pozostania wychowanka w rodzinie zastępczej po osiągnięciu pełnoletności, rodzinie tej przysługują świadczenia oraz dodatki, przyznane wcześniej.

Osobie, która opuści rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą bądź regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną po osiągnięciu pełnoletności, przysługuje:

 • pomoc na:
  • kontynuowanie nauki
  • usamodzielnienie
  • zagospodarowanie
 • pomoc w uzyskaniu:
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych
  • zatrudnienia

Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.

W przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywa w domu pomocy społecznej albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym, pomoc, o której mowa powyżej, nie przysługuje.

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną
 • 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodziną zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną

 

Warunki uzyskania pomocy

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200 zł. W przypadku przekroczenia tegoż dochodu, pomoc można przyznać, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą wychowanka.

Pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie przyznawana jest na wniosek osoby usamodzielnianej, składany w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Warunkiem uzyskania pomocy jest również posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, przy czym opiekun usamodzielnienia winien być wskazany przez wychowanka co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez niego pełnoletności. Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywane przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

 

Wysokość pomocy dla osoby usamodzielnianej

Wysokość pomocy dla osoby usamodzielnianej wynosi:

 • na kontynuowanie nauki – nie mniej niż 500 zł miesięcznie
 • na usamodzielnienie:
  • nie mniej niż 3 300 zł, jeżeli osoba opuszcza rodzinę zastępczą spokrewnioną i przebywała w pieczy zastępczej co najmniej 3 lata
  • nie mniej niż 6 600 zł, jeżeli osoba opuszcza rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną i przebywała w pieczy zastępczej powyżej 3 lat (jeżeli przebywała przez okres od 2 do 3 lat, świadczenie wynosi nie mniej niż 3 300 zł, zaś w przypadku przebywania poniżej 2 lat i nie mniej niż 1 rok – 1 650 zł)
 • na zagospodarowanie – nie mniej niż 1 500 zł, z w przypadku posiadania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w wys. nie niższej niż 3 000 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą
 • osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia
 • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 

Kontakt w sprawie pieczy zastępczej

Więcej informacji na temat usamodzielnienia i przysługującej pomocy, można uzyskać w PCPR w Leżajsku pod nr telefonu: 17 242 82 58