Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia,
 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,
 • orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w artykule 5 i 62 ustawy, zwane dalej "orzeczeniami o wskazaniach do ulg i uprawnień",
 • legitymacje osób niepełnosprawnych,
 • karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz dla uprawnionych placówek.

 

Zespół orzeka na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • przedstawiciela ustawowego tej osoby,
 • za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej (wówczas osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić pisemną zgodę).

 

Do wniosku wymagane są:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się wnioskodawca (wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych potwierdzających rozpoznanie, historie choroby, opisy zdjęć RTG.

 

Orzekanie o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:

 • znacznym,
 • umiarkowanym,
 • lekkim stopniu niepełnosprawności,

 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 

Orzekanie o niepełnosprawności osób poniżej 16 roku życia

Zespół wydaje również orzeczenia o niepełnosprawności osób poniżej 16 roku życia. Ocenę niepełnosprawności dziecka dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:
 • przewidywanego okresu trwania upośledzenia stanu zdrowia z powodu stanów chorobowych uzasadniających konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku przekraczającego 12 miesięcy,
 • niezdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie się z otoczeniem, powodującej konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo 
 • znacznego zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagającego systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.

Do stanów chorobowych, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku należą:
 • wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu, upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk, lub utrudniające samodzielne poruszanie się,
 • wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowego leczenia szpitalnego,
 • upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
 • psychozy i zespoły psychotyczne,
 • zespół autystyczny,
 • padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
 • nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od zakończenia leczenia,
 • wrodzone lub nabyte wady narządów wzroku powodujące znacznego ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 wg Snellena, po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,
 • głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu nie poprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

 

Wydawanie legitymacji

Osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy może ubiegać się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień. 
W takim przypadku należy złożyć:
 • wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności
 • 1 zdjęcie

 

Druki wniosków i zaświadczeń do pobrania:

 

Adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. M.C. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk

tel. 17 240 25 25