Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest osobą, która na bieżąco współpracuje z rodzinami zastępczymi. Jest on odpowiednikiem pracownika socjalnego, wyspecjalizowanym do pracy z rodzinami zastępczymi, w celu wspomagania, nadzorowania i udzielania wszelkiego rodzaju pomocy.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

  • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej
  • przygotowanie planu pomocy dziecku
  • pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu
  • zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej
  • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających
  • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej
  • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką więcej niż 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.

W PCPR w Leżajsku obecnie pracuje trzech koordynatorów: Pani Magdalena Krasnodębska, Pani Monika Dziwota i Pan Krystian Szendała. Tel: 17 242 82 58 w. 15.