Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

 
Zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

 • podejmowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, celem przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a także zapobiegnięcia przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej
 • udzielanie natychmiastowego specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz poradnictwa socjalnego i prawnego osobom będących w kryzysie
 • prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej
 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej
 • prowadzenie powiatowego telefonu zaufania
 • prowadzenie grup wsparcia
 • przeciwdziałanie handlu ludźmi.

Formy pomocy Ośrodka interwencji Kryzysowej

Oferuje pomoc w formie:

 • telefonu zaufania
 • bezpośredniego kontaktu w siedzibie Ośrodka (rozmowa, porada, itp.)

Pomocą służą:

 • psycholog – w godzinach pracy PCPR, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 • instruktor profilaktyki uzależnień – wtorek w godz. 15.30 – 17.00
 • specjalista psychoterapii uzależnień – środa w godz. 13.00 – 14.30
 • psycholog – poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 15.30 – 17.00
 • radca prawny – w terminach uzgodnionych z klientem Ośrodka

W przypadkach koniecznych możliwe jest prowadzenie interwencji poza siedzibą Ośrodka oraz w innych terminach, niż podanych powyżej.

Ośrodek nie dysponuje miejscami hotelowymi, jednakże ściśle współpracuje ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie (placówka całodobowa) oraz innymi ośrodkami.

Pomoc udzielana przez Ośrodek jest bezpłatna. Osoby zgłaszające się do Ośrodka mają zapewnione miejsce do spokojnej, pełnej dyskrecji rozmowy. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie bądź w każdy inny możliwy sposób. Na życzenie osoby, w uzasadnionych przypadkach, pomoc udzielana jest bez ujawnienia tożsamości (w sporządzanej dokumentacji) i innych danych identyfikacyjnych.

 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Adres Ośrodka:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
tel. 17 242 13 00